Toezicht op trustkantoren 

  DNB houdt toezicht op de naleving van Wet toezicht trustkantoren (Wtt 2018). Deze wet stelt eisen aan de bedrijfsvoering en organisatie van trustkantoren. Op grond van de Wtt 2018 worden daarnaast (mede)beleidsbepalers van trustkantoren op betrouwbaarheid en geschiktheid getoetst. DNB is ook belast met het toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet 1977 door trustkantoren. Bepaalde normen uit deze wetten kunnen zowel bestuurs- als strafrechtelijk worden gehandhaafd.

  Onder invloed van internationale politieke druk staan trustkantoren in de schijnwerpers. Dit zal naar verwachting leiden tot meer onderzoeken van DNB (of zelfs het OM). De advocaten van Libertas beschikken over deskundigheid op het gebied van het toezicht op trustkantoren. Indien noodzakelijk kan op onderdelen in de bijstand ook fiscale kennis en ervaring worden ingezet. Fiscale motieven spelen immers regelmatig een rol in de dienstverlening van trustkantoren. Daarnaast is belastingplanning een actueel thema in het toezicht van DNB. De advocaten van Libertas zijn bij uitstek geschikt om de juiste afwegingen en beoordelingen te maken op dit gebied.

  Wtt 2018

  De inwerkingtreding van de Wtt 2018 (op 1 januari 2019) betekent voor trustkantoren een aanzienlijke uitbreiding van de onderzoeksverplichtingen, waaronder de introductie van de zogeheten ‘inspanningsverplichting’. Daarnaast kent de Wtt 2018 een aanzienlijke uitbreiding van het sanctie instrumentarium van DNB, waaronder de verplichting van DNB om sanctiebesluiten openbaar te maken. In beginsel moet DNB alle sanctiebesluiten openbaar maken, tenzij er dwingende redenen zijn om dit later, geanonimiseerd of niet te doen. Dit geldt voor sancties die zijn opgelegd voor overtredingen die zijn aangevangen op of na 1 januari 2019, of zijn aangevangen vóór 1 januari 2019 en nog niet zijn beëindigd.

  De advocaten van Libertas zijn nauw betrokken bij de ontwikkelingen op het terrein van financiële toezichtwetgeving. Melis van der Wulp is één van de auteurs van de derde druk van het boek ‘Toezicht trustkantoren in Nederland’ (2020). In 2021 verschijnt het derde onderzoeksrapport van SEO Economisch Onderzoek getiteld ‘Illegale trustkantoren’, waarin verslag wordt gedaan van een onderzoek naar illegale trustdienstverlening en domicilieverlening. Melis van der Wulp heeft als onderzoeker deelgenomen aan het onderzoeksteam dat betrokken is geweest bij de totstandkoming van het onderzoeksrapport. Melis van der Wulp is een veelgevraagd spreker met betrekking tot de wet- en regelgeving betreffende trustkantoren. Hij geeft onder andere cursussen bij Sdu, inhouse cursussen bij trustkantoren en colleges over dit onderwerp aan de Erasmus Universiteit. De (inhouse) cursussen zijn geaccrediteerd bij Holland Quaestor.

   

  Contact Opnemen