Toezicht op trustkantoren 

  DNB houdt toezicht op de naleving van Wet toezicht trustkantoren (Wtt). De Wtt stelt eisen aan de bedrijfsvoering en organisatie van trustkantoren. Op grond van de Wtt worden daarnaast (mede)beleidsbepalers van trustkantoren op betrouwbaarheid en geschiktheid getoetst. DNB is ook belast met het toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) door trustkantoren. Bepaalde normen uit de Wtt en de Wwft kunnen zowel bestuurs- als strafrechtelijk worden gehandhaafd.

  Onder invloed van internationale politieke druk staan trustkantoren in de schijnwerpers. Dit zal naar verwachting leiden tot meer onderzoeken van DNB (of zelfs het OM). De advocaten van Libertas beschikken over deskundigheid op het gebied van het toezicht op trustkantoren. Indien noodzakelijk kan op onderdelen in de bijstand ook fiscale kennis en ervaring worden ingezet.

  Fiscale motieven spelen immers regelmatig een rol in de dienstverlening van trustkantoren. Daarnaast is belastingplanning een actueel thema in het toezicht van DNB. De advocaten van Libertas zijn bij uitstek geschikt om de juiste afwegingen en beoordelingen te maken op dit gebied.

  Wtt 2018

  De ervaringen uit het DNB-toezicht hebben het MvF aanleiding gegeven tot het opstellen van een voorstel tot ingrijpende herziening van de Wtt. Op 2 mei 2016 is het wetsvoorstel Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018) ter consultatie gepubliceerd. Deze herziening moet leiden tot een hoger professioneel niveau van bedrijfsvoering, waarbij de hoogste inherente integriteitsrisico’s worden ingeperkt. Het wetsvoorstel leidt volgens de thans bekende teksten tot fundamentele veranderingen in het toezicht op trustkantoren.

  De advocaten van Libertas volgen de wijzigingen op de voet en kunnen daarbij de vertaalslag maken naar wat de nieuwe bepalingen gaan betekenen voor trustkantoren en beleidsbepalers. Indien gewenst kunnen zij op dit terrein ook (in house) trainingen verzorgen. De trainingen zijn geaccrediteerd bij Holland Quaestor.

   

  Contact Opnemen