Nieuws 12.02.2021

DCMR Meerjarenprogramma 2021-2024

Op 12 februari 2021 publiceerde DCMR haar Meerjarenprogramma voor de jaren 2021-2024. Het programma bouwt voort op eerdere meerjarenprogramma’s.

In het Meerjarenprogramma worden 13 focuspunten benoemd. De focuspunten zijn tot stand gekomen na een omgevingsanalyse waarbij zowel is gekeken naar externe kaders voortvloeiend uit bijvoorbeeld de collegeprogramma’s van de Colleges van B&W in het verzorgingsgebied van DCMR, als naar ontwikkelingen en interne input.

De focuspunten zijn:

 • Procesveiligheid;
 • Incidenten;
 • Gevaarlijke stoffen;
 • Ondermijning;
 • Geurhinder;
 • Geluidhinder;
 • Zeer zorgwekkende stoffen;
 • Fijnstof en stikstof;
 • Asbest;
 • Energiebesparing;
 • Energietransitie;
 • Bodemverontreiniging;
 • Circulaire economie.

De aanpak van deze focuspunten zou volgens het Meerjarenprogramma moeten bijdragen aan de beleidsopgaves veiligheid, ondermijning, gezondheid, leefbaarheid en duurzaamheid. Aandacht voor deze focuspunten zou nodig zijn gelet op de grootte van de risico’s, de bestuurlijke relevantie en ontwikkelingen in wet- en regelgeving of andere maatschappelijke ontwikkeling.

Wat opvalt is dat naast de klassieke taken die bij DCMR horen (veiligheid, gezondheid en leefbaarheid), nu ook andere taken kennelijk de aandacht moeten krijgen van de inspecteurs (ondermijning en duurzaamheid).

De veelheid aan geselecteerde focuspunten brengt het gevaar met zich dat de focus verdwijnt en de hoeveelheid gestelde prioriteiten ertoe leidt dat zaken minder aandacht krijgen dan zij verdienen.

Daar gaat het Meerjarenprogramma uiteraard niet van uit. Duidelijk is ook dat op het gebied van procesveiligheid, beperken van de risico’s van incidenten, veilig opslaan en omgaan met gevaarlijke stoffen, geurhinder voorkomen, uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen verminderen en voorkomen van gezondheidsrisico’s door asbest toezicht en handhaving als belangrijke instrumenten worden gezien.

DCMR noemt daarbij bijvoorbeeld toezicht op de naleving van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, de inzet van geurrondes en toezicht op de naleving van de in de vergunning en/of het Activiteitenbesluit gestelde eisen met betrekking tot uitstoot en lozing van zeer gevaarlijke stoffen (ZZS) naar lucht, bodem, afvalwater en/of via afval(verwerking).

Voor de in Rijnmond gevestigde bedrijven is van belang dat het toezicht van DCMR ook zal leiden tot handhaving en dat DCMR daarbij graag zichtbaar zal optreden.