Blog 12.08.2022

De nieuwe Wet toezicht trustkantoren 2018 Sdu | Licent Academy

De nieuwe Wet toezicht trustkantoren 2018

Op 2 mei 2016 is het ‘concept wetsvoorstel houdende regels met betrekking tot het toezicht op trustkantoren’, de ‘Wet toezicht trustkantoren 2018’ (Wtt 2018), in consultatie gegaan. Volgens de concept Memorie van Toelichting (MvT Wtt 2018) zijn de aard en omvang van de wijzigingen ten opzichte van de huidige Wet toezicht trustkantoren (hierna: Wtt) zodanig dat is gekozen voor intrekking van die wet en introductie van een nieuwe wet.

De nieuwe Wtt 2018 strekt tot ‘verdergaande regulering’ van trustkantoren. Dit heeft betrekking op de normen waaraan trustkantoren moeten voldoen, alsook op het instrumentarium dat De Nederlandsche Bank (DNB) als toezichthouder ter beschikking staat voor handhaving en toezicht. Op de website van de internetconsultatie zijn vier onderdelen van de Wtt 2018 aangemerkt als de belangrijkste wijzigingen. Het gaat hierbij om de volgende onderdelen:

Integere en beheerste bedrijfsvoering: aansluiting wordt gezocht bij de normen voor een integere en beheerste bedrijfsvoering, die ook voor andere financiële instellingen gelden op grond van de Wet op financieel toezicht (hierna: Wft);

Twee dagelijkse beleidsbepalers: voorgesteld wordt om een tweehoofdige dagelijkse leiding verplicht te stellen;

Grondslag van verbod op diensten: voorzien wordt tevens in de introducte van een grondslag om bij algemene maatregel van bestuurd dienstverlening aan of ten behoeve van specifieke structuren te kunnen verbieden;

Toezichtinstrumentarium: het concept wetsvoorstel strekt tot een uitbreiding van het instrumentarium van de toezichthouder, met name met betrekking tot de openbaarmaking van waarschuwingen en verklaringen of van bestuurlijke sancties.

Blijkens de reacties op de internetconsultatie wordt met name de nodige aandacht gevraagd en kritiek geuit op de nieuwe onderzoeksverplichtingen, die met de inwerktreding van de Wtt 2018 aan trustkantoren wordt opgelegd.

Tijdens deze PE-Pitstop worden de belangrijkste aspecten van de nieuwe Wtt 2018 behandeld. Daarbij wordt tevens ingegaan op bovengenoemde kritiek. Ook wordt ingegaan op de huidige stand van de (internationale) kennis met betrekking tot misbruik van trustkantoren.

Leerdoel
Na afloop van deze cursus kunt u de belangrijkste wijzigingen, die gepaard gaan met de inwerktreding van de nieuwe Wtt 2018, doorgronden. U begrijpt ook welke gevolgen de voorgestelde wijzigingen hebben voor de trustsector. Bovendien begrijpt u de typologieën waarmee wordt gewerkt.

Gepubliceerd door
Melis van der Wulp