Esmé van Schaik

Advocaat
Esmé is sinds oktober 2023 verbonden aan Libertas Advocaten. Esmé is werkzaam op het gebied van het bijzonder strafrecht en het sanctierecht. Zij staat ondernemingen en privépersonen bij die worden verdacht van of geconfronteerd met fraude, overtreding van milieuwetgeving, arbeids- en verkeersongevallen en corruptie. Daarnaast behandelt zij zaken op het gebied van het commune strafrecht.

Opleiding en carrière
Esmé studeerde zowel strafrecht als staats- en bestuursrecht aan de Universiteit van Leiden. Tijdens haar studie heeft zij stage gelopen bij enkele gerenommeerde Zuidas-advocatenkantoren en het Openbaar Ministerie. Na haar studie is Esmé voor een half jaar werkzaam geweest als juridisch medewerker bij Van der Feltz Advocaten.

Expertisegebieden

Fraudeonderzoeken verschillen in omvang en impact. Het kan gaan om de verdenking van een vals document tot een omvangrijke boekhoudfraude. Bij grotere fraudeonderzoeken kan het bovendien zo zijn dat rekening moet worden gehouden met belangstelling van de media.

Bij fraudeonderzoeken moet worden gedacht aan uitkeringsfraude, hypotheekfraude, faillissementsfraude, kredietfraude, PGB-fraude, BTW-fraude, bouwfraude en vastgoedfraude.

De advocaten van Libertas Advocaten zijn ervaren in het verlenen van bijstand bij fraudeonderzoeken. Hierbij moet worden gedacht aan bijstand bij een doorzoeking of inval, alsook aan bijstand bij de verhoren van de medewerkers van een bedrijf en het (eventuele) vervolgtraject. Uitgangspunt is dat hierbij altijd de mogelijkheden van buitengerechtelijke afdoening worden verkend, waarbij bedrijven en medewerkers de gang naar de rechter kan worden bespaard.

Advocaten

De strafrechtelijke bestrijding van corruptie is toegenomen. Op zowel nationaal als internationaal niveau krijgen bedrijven en particulieren te maken met vervolgende instanties die corruptie en omkoping hoog op de agenda hebben staan. De Nederlandse wetgeving is aangepast om corruptie efficiënter op te kunnen sporen en zwaarder te kunnen straffen. Libertas Advocaten heeft de expertise om bedrijven en particulieren bij te staan die op verdenking van corruptie en omkoping in beeld zijn gekomen.

Advocaten

Bedrijven en particulieren die actief zijn in de milieu sector hebben in hun bedrijfsvoering te maken met verplichtingen op grond van milieu- en arbeidsomstandighedenwetgeving. Hierbij kan worden gedacht aan kwesties in verband met (het niet naleven van) vergunningen, afvalstoffen (EVOA), bestrijdingsmiddelen (gewasbescherming en biociden) verontreiniging (emissies) en veiligheid (BRZO).

Dit rechtsgebied kenmerkt zich door de verschillende toezichthouders (milieupolitie, Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), regionale milieudiensten (zoals DCMR), Arbeidsinspectie), FIOD en OM. In milieu-zaken is kennis van de advocaat van deze bijzondere wet- en regelgeving vereist. Daarnaast is kennis van het (economisch)strafrecht vereist.

Libertas Advocaten combineert de kennis van deze rechtsgebieden in haar bijstand aan bedrijven.

Advocaten

Economisch strafrecht is een verzamelnaam voor overtreding van bepalingen opgenomen in de Wet op de Economische Delicten (WED). Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan strafzaken op het gebied van milieu, afvalstoffen, Arbo-wetgeving, maar ook op het gebied van financiële toezichtwetgeving (financieel strafrecht).

In de WED wordt de overtreding van tal van voorschriften als ‘economisch delict’ aangemerkt. De WED bevat ook bijzondere bepalingen van strafprocesrecht. Overtreding van de regelgeving, die in de WED wordt genoemd, kan in veel gevallen zowel strafrechtelijk als bestuursrechtelijk worden gesanctioneerd.

Bedrijven en particulieren kunnen hierdoor te maken krijgen met optreden van bijvoorbeeld de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de Nederlandse Arbeidinspectie, de NVWA, de Inspectie voor de gezondheidszorg, de ACM, de AFM, DNB, het BFT, de Kansspelautoriteit, de FIOD en het Openbaar Ministerie.

Libertas Advocaten biedt de deskundige bijstand die in deze zaken is vereist. Daarbij spelen veelal vraagstukken van parallelle handhaving, zoals de wijze waarop met informatieverzoeken en verhoren moet worden omgegaan.

Advocaten

Het financieel strafrecht betreft de strafrechtelijke handhaving van financiële wet- en regelgeving. Deze wet- en regelgeving is veelal complex. De Wet op het financieel toezicht (Wft) is de belangrijkste Nederlandse wet op het terrein van het toezicht op de financiële sector. Deze wet vervult derhalve een centrale rol in het financieel strafrecht. Andere belangrijke financiële wetten zijn de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet 1977 (SW). Bedrijven en particulieren kunnen opereren in een omgeving waarbij zij te maken kunnen krijgen met deze wetgeving (alsook op deze wetgeving gebaseerde regelgeving), aanbeveling en richtlijnen. Daarnaast kenmerkt dit rechtsgebied zich door het optreden van zowel toezichthouders (AFM, BFT en DNB) als het OM.

Het financiële strafrecht omvat een breed terrein, van overtreding van de Wft (bijvoorbeeld beleggingsfraude of marktmisbruik) tot overtreding van internationale sanctieregels (overtreding van de SW). Libertas Advocaten biedt de deskundige bijstand die is vereist in procedures tegen de AFM, BFT, DNB en het OM.

Advocaten

Arbeidsongevallen kunnen een grote impact hebben op een bedrijf. Zeker als daarbij mensen ernstig gewond zijn geraakt of zelfs zijn komen te overlijden. Daarnaast kunnen arbeidsongevallen worden onderzocht door de politie en toezichthouders (Arbeidsinspectie).

Dit kan leiden tot strafrechtelijke vervolging van het bedrijf en van bij het arbeidsongeval betrokken personen, alsook tot bestuurlijke handhaving. Bij ernstige overtredingen van de Arbeidsomstandighedenwetgeving (Arbo-wetgeving) moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid van het opleggen van (een waarschuwing) preventieve stillegging.

Preventieve stillegging
Preventieve stillegging houdt in dat de Arbeidsinspectie (werkzaamheden van) een bedrijf kan stilleggen. Kort gezegd kan een preventieve stillegging worden opgelegd wanneer voor de derde keer een boete wordt opgelegd voor eenzelfde soort overtreding. Bij de tweede overtreding wordt een waarschuwing preventieve stillegging gegeven. Bij ernstige overtredingen wordt al bij de eerste boete de waarschuwing preventieve stillegging gegeven en bij de tweede boete kan de preventieve stillegging worden opgelegd.

Toepassing preventieve stillegging bij overtreding arbeidswetten
De preventieve stillegging kan onder andere worden ingezet bij overtreding van de volgende arbeidswetten:
Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet)
Wet arbeid vreemdelingen (Wav)
Besluit risico zware ongevallen (Brzo)

Libertas Advocaten adviseert bij deze onderzoeken en verleent bijstand aan bedrijven en personen in straf- en bestuurszaken. Daarbij adviseert Libertas Advocaten bijvoorbeeld over de mogelijkheden van de intrekking van een waarschuwing preventieve stillegging, alsook over de wijze waarop een preventieve stillegging kan worden afgewend.

Advocaten

Verkeersongevallen hebben een grote impact op zowel slachtoffers als verdachten. Bovendien kan naar aanleiding van een verkeersongeval of een andere overtreding van de Wegenverkeerswet het rijbewijs worden ingevorderd.

Libertas Advocaten is gespecialiseerd in de bijstand aan verdachten van verkeersovertredingen en in zaken waarin het rijbewijs op het spel staat.

Advocaten

Andere teamleden

Melis van der Wulp

Partner Melis van der Wulp

Paul Verloop

Partner Paul Verloop

Talat van Nispen

Advocaat Talat van Nispen

Laura van Bavel

Advocaat Laura van Bavel

Jeff van den Uithoorn

Advocaat Jeff van den Uithoorn

Babette Petri

Bedrijfskundige/juridisch medewerker Babette Petri

Daphne Kroes

Juridisch medewerker Daphne Kroes