Nieuwe handhavingsstrategie van de ILT: van interventieladder naar interventiematrix

  Verschillende instanties zoals Omgevingsdiensten maken bij de afdoening van overtredingen op bijvoorbeeld milieugebied al jarenlang gebruik van de Landelijke Handhavingsstrategie (LHS). De LHS schept een gelijk speelveld zodat handhavers in vergelijkbare situaties op een vergelijkbare wijze interveniëren. Tot voor kort hanteerde de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) haar eigen handhavingsbeleid en de zogenoemde interventieladder. Sinds […]

  Wet kansspelen op afstand: meer regulering, minder witwassen?

  Het heeft even geduurd maar op 1 april jl. was het dan eindelijk zover: de Wet kansspelen op afstand (wet Koa) is in werking getreden. Deze wet is een aanvulling op en een wijziging van de Wet op de kansspelen (Wok) en legaliseert het online gokken in Nederland. De Wok kende een gesloten stelsel (met […]

  DCMR Meerjarenprogramma 2021-2024

  Op 12 februari 2021 publiceerde DCMR haar Meerjarenprogramma voor de jaren 2021-2024. Het programma bouwt voort op eerdere meerjarenprogramma’s. In het Meerjarenprogramma worden 13 focuspunten benoemd. De focuspunten zijn tot stand gekomen na een omgevingsanalyse waarbij zowel is gekeken naar externe kaders voortvloeiend uit bijvoorbeeld de collegeprogramma’s van de Colleges van B&W in het verzorgingsgebied […]

  Voorkomen is beter dan genezen

  Recent heeft het centrum voor witwasbestrijding (AMLC) zijn jaarplan 2021 genaamd ‘Een gerichte aanpak’ gepubliceerd. Het AMLC is een kennis- en expertisecentrum met als doel de nationale en internationale witwasbestrijding te verbeteren. Het AMLC is een samenwerkingsverband tussen verschillende publieke partijen, waaronder het Openbaar Ministerie (OM), de politie, de Financial Intelligence Unit (FIU), de Fiscale […]

  Annotatie op HR 9 februari 2021 van Paul Verloop

  Op 9 februari jl. heeft de HR een voor de opsporingspraktijk belangwekkend arrest gewezen op een beroep in cassatie in het belang van de wet tegen een vonnis van de rechtbank Noord-Holland van 28 februari 2019. Door de AG bij de HR werd de vraag aan de orde gesteld of het biometrisch ontgrendelen van een […]

  Een megaschikking onder het vergrootglas: moet het OM teruggefloten worden in de schikking van 775 miljoen met ING?

  Begin oktober 2019 heeft het gerechtshof in Den Haag besloten dat het zal toetsen of het OM terecht heeft afgezien van het vervolgen van individuele ING-bankiers. In het kader van de recordschikking van vorig jaar was door het OM met zoveel woorden omschreven waardoor individuele aansprakelijkheid niet tot de mogelijkheden behoorde. In het feitenrelaas dat […]

  Moet de sloop van zeewaardige schepen onder EVOA vallen?

  Een actueel aandachtsgebied van het Openbaar Ministerie is het tegengaan van het zogeheten “beachen” van (sloop)schepen door strikte handhaving van de EVOA, de Europese Verordening Overbrenging Afval, ook wel: Waste Shipment Regulation (WSR). Op grond van regelgeving die voortvloeit uit deze richtlijnen, zijn bepaalde afvaltransporten verboden en moeten voor andere kennisgevingen worden gedaan bij de […]

  Introductie inspanningsverplichting Wtt

  Op 2 mei 2016 is het concept wetsvoorstel houdende regels met betrekking tot het toezicht op trustkantoren (de Wet toezicht trustkantoren 2018, Wtt 2018) in consultatie gegaan. De aard en de omvang van de wijzigingen ten opzichte van de huidige Wet toezicht trustkantoren (Wtt) zijn zodanig, dat is gekozen voor intrekking van de Wtt. Eén van […]