Incidentmanagement

    Ondernemingen kunnen te maken krijgen met incidenten en mogelijke misstanden. Een werknemer kan zich bijvoorbeeld schuldig hebben gemaakt aan verduistering, de onderneming kan negatief in de publiciteit komen omdat één van haar klanten betrokken is in een strafrechtelijk onderzoek (of in de Panama Papers). Of uit een klokkenluidersmelding volgt dat de onderneming zich mogelijk schuldig heeft gemaakt aan ernstige strafbare feiten. Veelal gaat dit gepaard met het risico van ongewenste publiciteit en daarmee reputatieschade. Ook kan dit aanleiding vormen voor toezichthouders om (snel) onderzoek in te stellen. De onderneming zal daarom snel moeten nagaan welke acties zij zelf moet nemen om de risico’s die hieruit voortvloeien adequaat te beheersen en nieuwe incidenten in toekomst te voorkomen.

    Om ingrijpen van de toezichthouder te voorkomen, kan het daarbij nodig zijn om zelf een (onafhankelijk) intern onderzoek in te stellen. Veelal rusten er op de onderneming ook diverse verplichtingen meldingen te doen aan toezichthouders. Het hebben van inzicht in de wettelijke verplichtingen waaraan de onderneming dient te voldoen en het hebben van een adequate strategie richting toezichthouders, zijn essentieel om het incident goed te kunnen managen en ‘in control’ te blijven. De advocaten van Libertas hebben ruime ervaring met incident management. Zij hebben ook ervaring met interne onderzoeken.

    Neem contact op